จัดงานส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน เนื่องจากตระหนักในความสำคัญและเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน และนำผลผลิตที่ได้มาจัดแสดง เพื่อจำหน่ายในวันนี้ โดยมีผู้นำผลผลิตมาร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 15 ราย มีผลผลิต 30 รายการ การทำกิจกรรมในวันนี้ นอกจากผู้ร่วมกิจกรรมจะมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตแล้ว ยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงานในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างผลผลิต ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และเป็นการาร้างความรักและความสามัคคี ในหมู่คณะฯ

ข่าว/ภาพ : ประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี