คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม รับการประเมินคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก สำนักงานคณบดี คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ในครั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการตรวจการประเมิน ดังนี้ นายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางมุทุดา แก่นสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี และนายวิชญ อภิบาลศรี หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ประเมินและให้ข้อแนะนำ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ของหน่วยงานสายสนับสนุนการเรียนการสอน คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ตลอดจนเป็นการสะท้อนมุมมองจากคณะกรรมการประเมินให้ข้อเสนอแนะ และนำไปพัฒนาหน่วยงานต่อไป