คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ลงพื้นทีประชาสัมพันธ์รับสมัครเรียน เขตอำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ลงพื้นทีประชาสัมพันธ์รับสมัครเรียน เขตอำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 นายสุรศักดิ์ ตั้งตระกูล คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ลงพื้นที่พบปะ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยมีจุดมุ่งหมายเน้นให้บุคคลภายนอกซึ้งรวมไปถึงผู้ปกครอง ของนักเรียน/นักศึกษา มีความเข้าใจหลักสูตรการเรียนการสอน ของคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.