Home

หลักสูตรการเรียน มหาวิทยาลัยนครพนม

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า

เลือกสาขาวิชาที่โดนใจคุณ กับคณะเกษตรและเทคโนโลยี

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับ ดังนี้

– หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (*สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า)
– หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)(*สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า)
– ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (4ปี และ 4 ปี เทียบโอน)

เกี่ยวกับเรา

     คณะเกษตรและเทคโนโลยี ตั้งอยู่เลขที่ 103 หมู่ 3 บ้านกุดข้าวปุ้น ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (ถนนชยางกูร) สายนครพนม – ธาตุพนม – มุกดาหาร ห่างจากตัวจังหวัดนครพนม 14 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 750 กิโลเมตร ได้รับการจัดตั้งเป็น “โรงเรียนเกษตรกรรมนครพนม” เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2517 ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ดงคำไฮ โคกหนองบัว มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 875 ไร่

วิสัยทัศน์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี

การเรียนการศึกษา มาพร้อมกันความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ มาเรียนที่มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ลงพื้นทีประชาสัมพันธ์รับสมัครเรียน เขตอำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ลงพื้นทีประชาสัมพันธ์รับสมัครเรียน เขตอำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เมื่อวันที…

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ร่วมเตรียมสถานที่ บริเวณบ่อน้ำพระอินทร์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ร่วมเตรียมสถานที่ บริเวณบ่อน้ำพระอินทร์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์  วันที่ 4 มีนาคม 2562 คณะเกษตรและ…

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ลงพื้นทีประชาสัมพันธ์รับสมัครเรียน เขตอำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ลงพื้นทีประชาสัมพันธ์รับสมัครเรียน เขตอำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เมื่อวันที…

Gallery