Home

หลักสูตรการเรียน มหาวิทยาลัยนครพนม

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า

เลือกสาขาวิชาที่โดนใจคุณ กับคณะเกษตรและเทคโนโลยี

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับ ดังนี้

– หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (*สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า)
– หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)(*สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า)
– ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (4ปี และ 4 ปี เทียบโอน)

เกี่ยวกับเรา

     คณะเกษตรและเทคโนโลยี ตั้งอยู่เลขที่ 103 หมู่ 3 บ้านกุดข้าวปุ้น ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (ถนนชยางกูร) สายนครพนม – ธาตุพนม – มุกดาหาร ห่างจากตัวจังหวัดนครพนม 14 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 750 กิโลเมตร ได้รับการจัดตั้งเป็น “โรงเรียนเกษตรกรรมนครพนม” เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2517 ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ดงคำไฮ โคกหนองบัว มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 875 ไร่

วิสัยทัศน์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี

การเรียนการศึกษา มาพร้อมกันความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ มาเรียนที่มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ร่วมเตรียมสถานที่ บริเวณบ่อน้ำพระอินทร์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ร่วมเตรียมสถานที่ บริเวณบ่อน้ำพระอินทร์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์  วันที่ 4 มีนาคม 2562 คณะเกษตรและ…

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ร่วมเตรียมสถานที่ บริเวณบ่อน้ำพระอินทร์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ร่วมเตรียมสถานที่ บริเวณบ่อน้ำพระอินทร์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์  วันที่ 4 มีนาคม 2562 คณะเกษตรและ…

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม รับการประเมินคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเ…

Gallery